Kenelle järjestelmä on suunnattu?

Tiedonrakentajat -järjestelmä mahdollistaa kaikenlaisen opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Järjestelmä on sitä tehokkaampi, mitä laajempi valikoima erilaisia oppisisältöjä on tarjolla. Tavoitteena onkin saada mahdollisimman moni oppilaitos lähtemään mukaan järjestelmän käyttöön.

Kotioppijoille

Ensimmäinen kohderyhmä ovat kotona peruskoulua suorittavat oppilaat, jotka syystä tai toisesta ovat päättäneet valita oppimisympäristökseen kodin. Kotioppijoille järjestelmä tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja kysymyksiä, joiden avulla oppilas voi omaan tahtiinsa käydä läpi koko peruskoulun oppimäärän.

Järjestelmä helpottaa myös kotioppilaiden keskinäistä verkostoitumista ja ohjaa kotioppijoita yhteistyöhön opinnoissaan.

Kotioppijajärjestelmään pääset mukaan Feeniks-koulun kautta.

Peruskouluille

Järjestelmän avulla opettaja voi ohjata oppilaitaan itsenäiseen työskentelyyn, vastuun ottoon ja tiedonhakuun.

Opettajalle järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden muuttaa omaa rooliaan enemmän tutorimaisemmaksi, työskentelyn ohjaajaksi ja tukijaksi.

Jos järjestelmä otetaan käyttöön koko koulun tasolla, mahdollistaa se monenlaisia uudistuksia, esimerkiksi:

  • luokkamuotoisen opetuksen muuttamista tutorointiryhmäpohjaiseksi
  • etukäteen määritellyistä oppitunneista oppilaiden toiveisiin perustuvaan oppituokiojärjestelmään siirtymisen
  • tutoriryhmien muodostamisen eri luokka-asteista
  • opettajien joustavamman ajankäytön – opettaja voi hoitaa opetusvelvollisuuttaan esimerkiksi seuraamalla ja tukemalla oppilaiden itsenäistä työskentelyä, järjestämällä lyhyitä opetustuokioita, kokoamalla tutoroitaviaan yhteisiin tapaamisiin, antamalla palautetta oppilaiden töistä ja osallistumalla ryhmätyöskentelyihin.
  • osallisuuden lisäämisen – oppilaita voidaan ottaa enemmän mukaan hallinnointiin, kun myös oppilailla on joustavampi aikataulu.
  • Eheyttämiseen perustuvan opetussuunnitelman käyttäminen yhdessä oppiainejakoisen kanssa.

 

Peruskoulujärjestelmästä lisätietoja antaa Marko Koskinen.

Lukioille

Lukiojärjestelmä on tarkoitus saada valmiiksi mahdollisimman pian. Lukiot voivat ottaa käyttöönsä yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia.

Lukiot voivat tehdä myös omia syventäviä tai soveltavia kursseja. Uusien kurssien tuottaminen on nopeaa ja vaivatonta, koska järjestelmään ei tarvitse tehdä oppimateriaaleja. Muutaman kymmenen kysymyksen ja tehtävän opintorunko riittää.

Kansanopistot

Kansanopistot voivat järjestää kurssejaan verkon välityksellä käyttäen joko avointa järjestelmää tai hankkimalla oman sisäisen järjestelmän.

Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisten oppilaitosten kanssa pyritään tekemään yhteistyösopimuksia mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan. Järjestelmä mahdollistaisi ammatillisille oppilaitoksille monipuolisemman kurssitarjonnan, kun kurssit voi suorittaa ilman lähiopetusta.

Yliopistot

Yliopistot voivat tuottaa järjestelmän avulla monipuolista kurssitarjontaa. Kurssien tuottaminen on nopeaa ja edullista, koska kursseihin ei tarvitse sisällyttää oppisisältöjä, ja koska opiskelu perustuu pitkälti vertaisoppimiseen.

Kaikille avoin järjestelmä

Tulevaisuudessa tullaan julkaisemaan sosiaaliseen mediaan pohjautuva, kaikille avoin ja ilmainen, mainosrahoitteinen opintojärjestelmä, johon kaikki voivat vapaasti lisätä omia opintokokonaisuuksiaan. Järjestelmä on avoin myös kaikille oppilaitoksille.