Koko peruskoulu

Järjestelmä sisältää koko peruskoulun oppisisältöjen rungon kysymyksinä ja tehtävinä. Oppilas voi suorittaa koko oppivelvollisuutensa käyttäen Tiedonrakentajat -peruskoulujärjestelmää.

Ekaluokkalaiset

Ensimmäisten luokkien tehtävät ovat myös puhuttuna, eli oppilaan ei tarvitse osata vielä lukea voidakseen tehdä tehtäviä. Samalla järjestelmä tukee oppilaan lukemaan oppimista, kun oppilas voi verrata kirjoitettua ja puhuttua toisiinsa.

Oppisisällöt ja opiskelu

Oppiaineet on jaettu valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin välietappeihin. Tietyt luokka-asteet on näissä välietapeissa niputettu yhteen. Järjestelmässä ei siis pääsääntöisesti ole luokkakohtaisia opintoja, vaan kukin oppiaine koostuu yhdestä, kahdesta tai kolmesta osasta, esimerkiksi äidinkieli on jaettu luokka-asteisiin 1.-2., 3.-6. ja 7.-9. Mikään ei tosin estä oppilasta tekemästä tehtäviä vaikka kaikista osista samaan aikaan. Ajatuksena kuitenkin on, että osat vaikeutuvat ylempiä luokkia kohti.

Kukin oppiaineen osa on jaettu teemoihin. Kussakin teemassa on noin parikymmentä kysymystä ja tehtävää, joista osa saattaa olla vapaaehtoisia. Riittävän määrän tehtäviä tehtyään oppilas ilmoittautuu tenttiin, jossa arvioiva opettaja kuulustelee suullisesti teeman kysymykset ja tarkistaa tehtävät. Oppilas osallistuu aktiivisesti teeman arviointiin.

Järjestelmä sisältää neljänlaisia tehtäviä.

  1. Kysymyksiin oppilaan on tarkoitus etsiä vastaus. Vastausta ei tarvitse kirjoittaa järjestelmään, mutta muistiinpanoja on hyvä tehdä kokeeseen kertausta varten.
  2. Tehtävien tarkoituksena on osoittaa oppilaan tieto ja osaaminen ja tehtäviä voidaan käyttää arvioinnin osana.
  3. Ryhmätehtävät ovat samanlaisia kuin tehtävät, paitsi että ne on tarkoitus tehdä yhdessä muiden oppilaiden kanssa.
  4. Haastetehtävät ovat todellisen elämän ongelmia, joihin ei yleensä ole vielä löydetty ratkaisua. Ne ovat ongelmia, joihin ihmiskunta ei vielä ole löytänyt tyydyttävää ratkaisua. Oppilas voi valita ottaako tehtäväkseen haastetehtävän vai tekeekö hän muut kysymykset ja tehtävät. Jos oppilas valitsee haastetehtävän, hänen on tarkoitus työskennellä sen parissa kohtuullisen ajan. Ajatuksena on, että tänä aikana oppilas käy suunnilleen samat asiat läpi, jotka hän muuten suorittaisi käymällä muut kysymykset ja tehtävät läpi.

Peruskoulun suorittaminen ja oppivelvollisuus

Oppilas on suorittanut peruskoulun, kun hän on suorittanut kaikista pakollisista oppiaineista kaikki vaadittavat osat ja teemat. Lain mukaan oppilas on oppivelvollinen kymmenen vuotta aloitettuaan peruskoulun. Mikään ei kuitenkaan estä oppilasta suorittamasta peruskoulua nopeammin. Suoritettuaan peruskoulun, oppilas ei ole enää oppivelvollinen.

Kotioppiminen

Suomessa oppivelvollisuuden voi suorittaa myös kotona. Vanhemmilla on oikeus päättää lastensa koulunkäynnistä ja oikeus myös opettaa itse tai järjestää opetus muulla tavalla. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että vanhemmat tekevät kotioppimisilmoituksen, jossa ilmoittavat ottavansa vastuun lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisesta. Tämän jälkeen oppilaan kotikunnalla on velvollisuus valvoa, että oppilas etenee opinnoissaan ja velvollisuus antaa todistus oppivelvollisuuden suorittamisesta. Oppilaan kotikunta nimittää ns. tutkivan opettajan valvomaan oppilaan etenemistä

Vanhemmat ja tutkiva opettaja sopivat oppimisen seurannasta. Vanhemmilla on oikeus tehdä oma opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Tiedonrakentajat -järjestelmän opetussuunnitelma on tehty tarkasti noudattaen valtakunnallista opetussuunnitelmaa, joten perhe voi ottaa sen käyttöön sellaisenaan. Perheellä ei ole velvollisuutta noudattaa kunnan opetussuunnitelmaa.

Nämä ohjeet on saatu Opetushallitukselta. OPH ylläpitää myös kotioppimisen ohjesivustoa.