Esimerkkejä

Peruskoulun opettaja

Luokanopettaja Liisa päättää testata Tiedonrakentajat -järjestelmää omassa luokassaan. Liisa opettaa 4. luokka-astetta ja oppilaat ovat tottuneet kokeilemaan erilaisia opiskelumenetelmiä ja ovat suhteellisen itsenäisiä ja vastuullisia. Liisa ilmoittautuu järjestelmän testikäyttäjäksi ja ylläpidon kanssa sovitaan etenemisaikataulusta. Järjestelmän testikäyttö on maksutonta, eikä vaadi mitään paperitöitä. Liisan oppilaille tehdään järjestelmään käyttäjätunnukset. Liisa on päättänyt käyttää järjestelmää ainoastaan historiassa ja ympäristö- ja luonnontiedossa. Oppilaille määritellään käyttöoikeudet ainoastaan näihin oppiaineisiin.

Historian ja yllin tunneilla Liisan oppilaat saavat työskennellä itsenäisesti kysymysten ja tehtävien parissa. Koulun ATK-luokan ollessa käytössä, oppilaat pääsevät hakemaan tietoa pareittain. Liisa seuraa järjesetlmästä, ovatko oppilaat laittaneet avunpyyntöjä ja käy tarvittaessa selvittämässä avunpyytäjien tarpeet. Liisa päättää järjestää opetustuokion parista kysymyksestä, joista useampi oppilas on pyytänyt apua. Osa oppilaista osallistuu opetustuokioon ja osa jatkaa itsenäistä työskentelyä. Myös oppilaat näkevät toistensa avunpyynnöt ja voivat auttaa toisiaan.

Kun ATK-luokka ei ole käytettävissä, Liisa hakee kirjastosta luokkaan hakuteoksia, ja oppilaat voivat vuorollaa käyttää luokan nettikonetta. Oppilaiden vanhempien kanssa on sovittu, että osa oppilaista voi hakea tietoa myös kännyköillään. Järjestelmän kysymykset ja tehtävät on tulostettu luokan seinälle, joten oppilaat pääsevät selaamaan tehtäviä myös ilman koneita.

Liisa näkee järjestelmästä jatkuvasti oppilaiden suoritukset ja etenemisen. Hahmottamista on helpottamassa graafinen esitys oppilaiden etenemisestä, josta yhdellä silmäyksellä näkee miten oppilaat ovat aikataulussa. Osa oppilaista saa kokonaisuudet valmiiksi ja heille Liisa on tehnyt järjestelmään syventäviä lisäkysymyksiä ja -tehtäviä.

Yhtenäiskoulu

Keskikokoinen yhtenäiskoulu päättää ottaa järjestelmän käyttöönsä asteittain. Yhdeksännen luokan oppilaat päätetään jättää järjestelmän ulkopuolelle, koska heitä ei haluta pakottaa viimeisellä luokallaan uudenlaiseen järjestelmään. Muut luokka-asteet pääsevät tutustumaan järjestelmään kolmessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa osa opettajista ottaa järjestelmän käyttöön osalle oppilaistaan. Muodostetaan tiimejä, jotka jakavat luokkatilansa ja oppilaansa keskenään niillä tunneilla, joilla uusi järjestelmä on käytössä. Näillä tunneilla oppilaat saavat opiskella omaan tahtiinsa mitä tahansa järjestelmään kuuluvaa oppiainetta ja olla missä tahansa tiimin luokista. Opettajien tehtävänä on tarkistaa, ketkä oppilaista ovat hänen luokassaan, seurata oppilaiden avunpyyntöjä ja järjestää tarvittaessa opetustuokioita. Koulunkäyntiavustajat on otettu tehokkaaseen käyttöön avustamaan opettajia ATK-luokissa ja avunpyyntöihin vastaamisessa.

Toisessa vaiheessa kaikki opettajat lähtevät mukaan järjestelmään, mutta osa oppiaineista jätetään vielä järjestelmän ulkopuolelle. Järjestelmään kuuluville oppiaineille varataan lukujärjestyksestä palkki, jonka aikana oppilaat saavat vapaasti opiskella valitsemiaan oppiaineita ja opiskella haluamassaan opiskelutilassa. Käytävät ovat tehokkaassa käytössä ja niiden varsille on hankittu sohvia ja työpöytiä ja joitain tietokoneita on sijoitettu käytävien varsiin. Opettajat ja koulunkäyntiavustajat sopivat kunkin valvonta-alueesta. Myös koulun välituntipiha on vapaasti opiskelukäytössä. Opettajat julkaisevat järjestämiään opetustuokioita järjestelmän ilmoitustaululla ja luokkien ovissa. Luokanopettajat ja luokanvalvojat seuraavat omien oppilaidensa etenemistä. Opettajat järjestävät tarpeen mukaan testitilaisuuksia ja merkitsevät oppilaiden opintoja suoritetuksi.

Kolmannessa vaiheessa koulu siirtyy käyttämään järjestelmää kaikissa oppiaineissa. Käytännössä palkkeja laajennetaan koskemaan koko koulupäivää. Suurimpia muutoksia ovat joustava koulupäivän pituus ja siirtyminen luokka-astekohtaisista luokista eri luokka-asteista koostuviin tutoriryhmiin. Merkittävä osa oppikirjakuluista on siirretty uusien tietokoneiden hankkimiseen. Tietokoneita on ripoteltu ympäri koulua ja monet oppilaat käyttävät omia täppäreitään tai älypuhelimiaan. Opiskelu on täysin oppilaslähtöistä ja opettajat seuraavat, ohjaavat ja testaavat oppilaiden osaamista ja opiskelua. Oppiainetarjontaa on voitu laajentaa moniin valinnaisiin aineisiin, joissa opettajakunnalla on osaamista. Opettajien työ on muuttunut ensisijaisesti oppimisen ohjaajaksi ja tukijaksi, joskin opettajat järjestävät edelleen opetustuokioita kysynnän tai oman kiinnostuksensa mukaan. Oppilaat on otettu mukaan opetussuunnitelman kehitystyöhön ja jokaisesta teemasta löytyy useampia suoritustapoja, joista oppilas voi valita itselleen parhaiten sopivan. Työrauhaongelmat ovat käytännössä kadonneet, oppimisvaikeudet ja kiusaamistapaukset ovat merkittävästi vähentyneet, yleinen oppimisilmapiiri on positiivisen kannustava ja oppilaat käyttävät aktiivisesti vertaisiaan opiskelunsa tukena.

Kotioppiminen

Paavo on 5.-luokkalainen oppilas, joka ei suostu enää menemään kouluun. Vanhemmat päättävät aloittaa kotiopetuksen.

Kotioppiminen aloitetaan tekemällä kotiopiskeluilmoitus kotikunnan opetustoimeen. Ilmoitus voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Arvoisa sivistystoimenjohtaja, (kannattaa tarkistaa virkanimitys)

Ilmoitamme, että otamme tästä päivästä (pvm) lähtien lapsemme (nimi, sotu) kotiopetukseen. Otamme täyden vastuun hänen oppivelvollisuutensa suorittamisesta, joten hänet voidaan tällä ilmoituksella poistaa (koulun nimi) kirjoilta.

Jäämme odottamaan oppivelvollisuuden etenemistä valvomaan valitun opettajan/koulun yhteydenottoa. Toivomme mahdollisimman pikaista yhteydenottoa.

Ystävällisin terveisin,
Huoltajat (pvm ja allekirjoitukset)

Paavo ilmoitetaan Feeniks-koulun oppilaaksi ja Paavolle tehdään tunnukset Tiedonrakentajat -järjestelmään. Feeniks-koulusta Paavolle nimetään tutori, joka tapaa perheen ja Paavon ja sopii aloituksen käytännön järjestelyistä. Paavo alkaa tehdä opintoja omaan tahtiinsa. Kunnasta ilmoitetaan tutkivan opettajan yhteystiedot ja hänen kanssaan sovitaan järjestelmän käytöstä ja tutkivalle opettajalle tehdään Tiedonrakentajat -järjestelmään käyttäjätunnukset, joiden kautta hän voi seurata Paavon opiskelua ja sopia seurantatilaisuuksista.

Paavo saa kuukauden sisällä yhden Ympäristö- ja luonnontieto -teeman käytyä läpi ilmoittautuu tutkivalle opettajalle testitilaisuuteen. Testitilaisuudessa opettaja kuulustelee suullisesti Paavolta teeman kysymyksiä ja antaa palautetta Paavon tekemistä tehtävistä. Paavo on tehnyt pari ryhmätehtävää muiden järjestelmän oppilaiden kanssa ja ne käydään myös läpi. Paavo saa teemasta suoritusmerkinnän ja jatkaa opintojaan omaan tahtiinsa.