Toimintamalli

Kotitehtävät

Kotitehtävät aiheuttavat monesti kotona päänvaivaa. Tiedonrakentajat -järjestelmä perustuu oppilaan omaan opintosuunnitelmaan ja oppilas on vapaa tekemään tehtävät joko kotona, koulussa tai missä parhaaksi katsoo. Näin oppilas voi sopeuttaa koulukäynnin kiinteäksi osaksi muuta elämää ja oppii samalla ajankäytön suunnittelua ja tavoitteellisuutta.

Vanhemmat saavat säännöllistä palautetta lapsensa etenemisestä koulun tai tutorien antamista väliraporteista.


Oppilaslähtöisyys

Opiskelujärjestelmän lähtökohtana on ollut mahdollistaa oppilaiden autonominen ja oppimisympäristövapaa opiskelu.

Mitä oppilaslähtöisyys on ja miksi se on tärkeää?

Oppiminen on ihmiselle lajityypillinen ominaisuus. Mikään muu laji ei kykene oppimaan yhtä monipuolisesti ja joustavasti asioita ja toimimaan yhtä tilannekohtaisesti. Oppiminen on näin ollen luonnollinen ja spontaani ilmiö, johon ei tarvitse ohjata tai pakottaaa. Oppiminen parantaa ihmisen kykyä selvitä muuttuvassa ympäristössään. Oppiminen tuottaa ihmiselle myös mielihyvää, mikä ohjaa ihmistä oppimaan yhä enemmän ja monipuolisempia asioita.

Koska oppiminen on ihmiselle luontaista, tuntuu järkevältä rakentaa oppimisympäristöt tukemaan tätä luonnollista prosessia. Elämme maailmassa, joka muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Maailma vaatii ihmisiltä yhä laajempaa kykyä sopeutua muuttuviin oloihin. Tuntuukin luontevalta, että koulun tehtävänä olisi ensisijaisesti luoda oppimisympäristö, jossa oppilaat oppivat näitä sopeutumisen ja joustavuuden taitoja. Näitä taitoja ei voi opettaa pakottamalla oppilas tiettyyn muottiin tai määrittämällä oppilaalle tarkat toimintaohjeet.

Jotta oppilas oppisi itsenäisyyttä, yhteistyötaitoja, sopeutumiskykyä ja luovuutta, on oppilas altistettava ympäristölle, joka vaatii näitä taitoja.

Tiedonrakentajat -järjestelmässä on pyritty ottamaan huomioon ihmisen luontainen uteliaisuus, itseohjautuvuus ja aktiivisuus. Näiden ominaisuuksien päälle on kasattu opetussuunnitelman määrittämät opintorungot monipuolisiksi kysymyksiksi ja tehtäviksi, jotka eivät päästä oppilasta helpolla, vaan vaativat aktiivista otetta ja monipuolisia sosiaalisia ja tiedonhankintataitoja.

Opettajan ja tutorin rooli

Opettajan tehtävänä on varmistaa, että oppilas on oppinut tavoitellut tiedot ja taidot, tarjota omaa osaamistaan pyydettäessä ja olla oppilaille läsnä ihmisenä ja kanssaoppijana.

Tutorin rooli on hieman toisenlainen. Tutori kokoaa tutoroitavia oppilaitaan yhteen ja järjestää näille yhteistä toimintaa, tukee oppilaiden opiskelua ja suunnittelutyötä. Varsinkin opintojen alussa oppilaat tarvitsevat paljon tukea päästäkseen sisälle uudenlaiseen oppimisjärjestelmään ja -kulttuuriin.


Ryhmätehtävät

Osa tehtävistä on ryhmätehtäviä, jotka ohjaavat oppilaat tekemään yhteistyötä. Ryhmätehtäviä ei voi tehdä yksin, joten oppilaiden on etsittävä itselleen ryhmä, jonka kanssa tehtävän voi tehdä.


Sisäinen motivaatio

Opiskelun on tarkoitus perustua niin pitkälle kuin mahdollista sisäiseen motivaatioon. Tähän pyritään oppilaan itsenäisen tehtävävalinnan, ryhmävalinnan, oppimisaikataulun ja vapaaehtoisten oppituntien kautta.

Oppituntien on tarkoitus perustua oppilaiden esittämiin avunpyyntöihin tai oppituntitoiveisiin, jolloin myös oppitunneilla kaikki oppilaat ovat sisäisesti motivoituneita itse asian oppimisesta.

Mahdollisuus määrittää itse opiskelun tahti ja varsin pitkälle myös sisältö, antavat oppilaalle kokemuksen opintojensa ja oppimisensa hallinnasta, mikä puolestaan kannustaa oppilasta aktiiviseen rooliin opinnoissaan.


Taito- ja taideaineet

Taito- ja taideaineista on tehtäviä ja kysymyksiä samalla tavalla kuin muistakin oppiaineista. Niissä opiskelu perustuu pitkälti erilaisten taitojen harjoitteluun. Järjestelmä kertoo, mitä pitäisi osata ja oppilaalla on vapaus löytää itselleen sopiva tapa oppia asiat.


Tavoitteellisuus

Järjestelmään on sisällytetty perusopetuksen viralliset arviointikriteerit, joiden pohjalta oppilaat voivat arvioida omaa osaamistaan. Opiskelu tähtääkin kyseisten arviointikriteerien saavuttamiseen järjestelmän tehtävien avulla.

Koska oppilailla on vapaus valita omat opintonsa, mahdollistaa se myös etenemisen omaan tahtiin. Tämä puolestaan mahdollistaa etenemisen tavanomaista nopeammin tai syvemmälle opiskeltaviin aiheisiin. Järjestelmää ollaan laajentamassa lukio- ja ammattiopintoihin, jolloin peruskoulun oppilaat voisivat joustavasti ottaa myös korkeamman tason opintoja suorittaakseen.


Tiedon vallankumous

Tieto ei enää ole jotain, jota siirretään tietyissä paikoissa oppilaiden päähän. Tietoa ja informaatiota on joka puolella ja tärkeämpää kuin kaiken tiedon haaliminen onkin oppia löytämään ja käsittelemään tietoa. Internetin välityksellä meillä on lähes rajaton määrä tietoa muutaman näppäilyn päässä.

Tiedonrakentajat -järjestelmä perustuu aktiiviseen tiedonhankintaan ja oppimiseen. Oppilaalle ei anneta valmiita vastauksia, oppimateriaaleja tai määritellä sitä, miten jokin asia täytyy oppia. Oppilaan keskeinen tehtävä on oppia löytämään tehtävien kannalta merkittävä tieto ja käsitellä se mielekkääksi kokonaisuudeksi.


Vertaisoppiminen

Järjestelmä ohjaa oppilaita oppimaan toisiltaan. Kun oppilas on tehnyt tehtävän, hän voi ilmoittaa olevansa halukas auttamaan muita kyseisessä tehtävässä. Näin muut näkevät, ketkä oppilaat ovat halukkaita auttamaan ja voivat opettajan, tutorin tai kirjaston sijaan hakea tietoa kavereiltaan ja vertaisiltaan.

Järjestelmä sisältää myös Shoutbox-ominaisuuden, jonka kautta oppilas voi lähettää kysymyksiä muille kirjautuneille käyttäjille, jotka puolestaan voivat ottaa oppilaaseen yhteyttä ja tarjota apuaan. Näin oppilas ei koskaan ole yksin opinnoissaan, vaan hänellä on koko verkosto tukijoita jatkuvasti apuna.